Algemene Voorwaarden van Wilb
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit overeenkomsten die met Wilb worden gesloten, zowel mondeling als schriftelijk. Wilb houdt zich het recht voor per verbintenis additionele voorwaarden of aanpassingen te stellen.
Er gelden specifieke voorwaarden voor opdrachtgevers en voor producenten, hierna beide ook te noemen: wederpartij.
1 Offerte
1.1 Onder offertes wordt verstaan: officiële offertes op briefpapier, prijsafspraken per digitaal schrift zoals email en mondelinge prijsafspraken.
1.2 Wilb stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, conceptontwikkeling, vormgeving, animatie, rendering, nabewerking, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. In het geval dat een wederpartij gedurende de productie additionele wensen heeft, dan wel wijzigingen aan de opdracht doorvoert, die niet in de offerte zijn opgenomen, worden de extra te maken uren dan wel extra gebruik van materiaal volgens de in offerte opgenomen tarieven bovenop het offertebedrag op de eindfactuur doorberekend.
1.3 Tarieven voor de te leveren diensten zijn marktconform, maar productie en dienst afhankelijk, en kunnen daarom variëren.
1.4 Er kan een vaste prijsafspraak gemaakt worden voor een dienst. Dit gebeurt op basis van een met Wilb overeen te komen inschatting van de te maken uren en op basis van het passende uurtarief. Als de te maken uren buiten schuld van Wilb en niet door onvoorziene zaken wordt overschreden met meer dan 5, worden de extra uren volgens het afgesproken uurtarief alsnog doorberekend minus 5. Het is de verantwoordelijkheid van Wilb om de te maken uren in de gaten te houden dat het overeengekomen aantal uren niet wordt overschreden. Als het aantal uren minder blijkt te zijn dan ingeschat, ziet Wilb dat als zijn resultaat van verdienstelijke inzet en wordt de vaste prijsafspraak niet aangepast. Als er een vast honorarium voor de totale job wordt afgesproken zonder urenregistratie, bepaalt Wilb mee over de invulling van de job om te controleren dat de te maken uren reëel voor de productie blijven.
1.5 Elke offerte is vrijblijvend en aan elke offerte is een geldigheidstermijn gegeven. Deze duurt in elk geval nooit langer dan 3 maanden.
1.6 Wilb is niet gebonden aan een aanvaarding die afwijkt van een in een offerte gedaan aanbod.Wilb is niet gebonden aan verplichting van uitvoering als de offerte is geaccordeerd of als er anderszins een prijsafspraak is gemaakt. Alleen een overeenkomst voor het uitvoeren van de opdracht verplicht Wilb tot het uitvoeren van de opdracht. Het afwijken van de overeenkomst door wederpartij kan Wilb ontdoen van de verplichting tot uitvoering.
2 Overeenkomsten & Betaling
2.1 De overeenkomst tussen Wilb en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien er uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
2.2 Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wilb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
2.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen de met Wilb afgesproken termijn aan Wilb worden verstrekt.
2.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Wilb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of de wederpartij de werkzaamheden uit de voorafgaande fase na facturering heeft betaald.
2.5 Bij producties in een hoog prijssegment kan een gefaseerde facturering van toepassing zijn. Dit wordt dan met percentages op de offerte genoteerd. De productie zal pas starten/hervat worden als de factuur van de eerste/vorige fase is voldaan.
2.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Wilb en de wederpartij tijdig en in onderling overleg naar de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
2.7 Indien Wilb en de wederpartij overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ook kunnen er aanvullende kosten zijn. Wilb zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
2.8 Wilb hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
2.9 De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur, tenzij de wederpartij binnen de in het vorige lid bedoelde betalingstermijn bij Wilb een bezwaarschrift indient, waarbij de bezwaren tegen de factuur met redenen zijn omkleed. In dat geval wordt de betalingsverplichting opgeschort totdat Wilb over het bezwaarschrift heeft beslist.
2.10 Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Wilb vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 50,-.
2.13 Facturen van Wilb zijn belast met 21% btw.
3 Reis en verblijf
3.1 Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden als PM post op de offerte genoteerd. Op basis van nacalculatie worden deze kosten toegevoegd aan de eindfactuur. Wilb hanteert een vergoeding van € 0,35 per gereden km per auto bij normaal auto vervoer.
3.2 Openbaar Vervoerskosten worden één op één doorberekend.
4 Muziek
4.1 Voor de meeste muziek die in een animatieproductie wordt gebruikt moeten royalty’s afgedragen worden aan auteursrechtenorganisatie Buma Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten worden bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur. In sommige gevallen wordt er royaltyvrije muziek in een productie gebruikt. In dit geval is er geen afdracht aan Buma Stemra en komen er geen extra kosten bij.
4.2 Over muziek welke op maat wordt gecomponeerd en geproduceerd door een 3e partij, worden geen royalty’s afgedragen aan Buma Stemra. Wilb of de 3e partij hanteert hierbij zijn eigen licentie, welke op maat per productie wordt opgesteld en geaccordeerd dient te worden door wederpartij.
4.3 Rechtenvrije muziek bestaat niet.
5 Auteursrecht
5.1 Concepten, ideeën en voorstellen die voor een wederpartij worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Wilb. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Wilb de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
5.2 Op alle Wilb producties rust het auteursrecht. Een productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, Wilb. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met Wilb.
5.3 Auteursrechten op muziek kunnen in onderhandeling met Wilb en de eventuele 3e partij afgekocht worden, zie 4.2. 
6 Aansprakelijkheid
6.1 Wilb is nimmer aansprakelijk voor juridische gevolgen die een productie met zich zou kunnen meebrengen, zowel tijdens het vervaardigen ervan als voor het eindproduct, mits Wilb zich aan de opdracht heeft gehouden en mits Wilb zich tijdens het vervaardigen aan de wet heeft gehouden. Wederpartij vrijwaart Wilb van alle aanspraken van derden.
7 Slotbepalingen
7.1 Op alle overeenkomsten met Wilb zowel als op deze algemene voorwaarden is enkel het Nederlandse recht van toepassing.
7.2 Bij alle eventuele geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst met Wilb zowel als geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken.
7.3 Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen Wilb en wederpartij zullen, met uitsluiting van welke instantie dan ook, ter beslechting worden voorgelegd aan de Kantonrechter of de Arrondissementsrechtbank van het rechtsgebied van de plaats van vestiging van Wilb.
Back to Top